คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2566

ไตรมาสที่ 1/2566

ไตรมาสที่ 2/2566

ไตรมาสที่ 3/2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2565

ไตรมาสที่ 1/2565

ไตรมาสที่ 2/2565

ไตรมาสที่ 3/2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2564

ไตรมาสที่ 1/2564

ไตรมาสที่ 2/2564

ไตรมาสที่ 3/2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2563

ไตรมาสที่ 1/2563

ไตรมาสที่ 2/2563

ไตรมาสที่ 3/2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2562

ไตรมาสที่ 1/2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2561

ไตรมาสที่ 1/2561

ไตรมาสที่ 2/2561

ไตรมาสที่ 3/2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2560