โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ปรากฏดังนี้

หลักทรัพย์ : (GPI) บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา 162,283,935 27.05
2 นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา 78,062,050 13.01
3 นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา 72,660,050 12.11
4 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ 28,920,000 4.82
5 นาย สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว 18,193,100 3.03
6 นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล 14,788,400 2.46
7 น.ส. ปิยนุช แจ่มศิริพรหม 13,127,925 2.19
8 นาง รุจิโรจ เอี่ยมลำเนา 12,542,100 2.09
9 นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์ 11,070,200 1.85
10 นาย วิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์ 8,430,000 1.41