บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯอาจใช้ดุลพินิจในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของคณะกรรมการบริษัทฯจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันจ่ายปันผล ประเภท เงินปันผล(บาท/หุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
23 ส.ค. 2566 24 ส.ค. 2566 08 ก.ย. 2566 เงินปันผล 0.0650 บาท 01 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 กำไรสุทธิ
07 เม.ย. 2566 10 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2566 เงินปันผล 0.04 บาท กำไรสะสม
23 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2565 08 ก.ย. 2565 เงินปันผล 0.05 บาท 01 ม.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565 กำไรสุทธิ
07 เม.ย. 2565 08 เม.ย. 2565 27 เม.ย. 2565 เงินปันผล 0.03 บาท กำไรสะสม
25 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2564 10 ก.ย. 2564 เงินปันผล 0.03 บาท 01 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 กำไรสุทธิ
07 เม.ย. 2564 08 เม.ย. 2564 27 เม.ย. 2564 เงินปันผล 0.05 บาท กำไรสะสม
25 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล 0.03 บาท 01 ม.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 กำไรสุทธิ
08 เม.ย. 2563 09 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล 0.08 บาท 01 ก.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 กำไรสุทธิ
22 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล 0.10 บาท 01 ม.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 กำไรสุทธิ
04 เม.ย. 2562 05 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562 เงินปันผล 0.09 บาท 01 เม.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 กำไรสุทธิ
24 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 07 มิ.ย. 2561 เงินปันผล 0.15 บาท 01 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561 กำไรสุทธิและกำไรสะสม